Všeobecné obchodní podmínky, návrh smlouvy a jiné legislativní informace

Obecné podmínky poskytování služby, obecné shrnutí (kvalita, dostupnost, práva spotřebitele):

Předem Vás upozorňujeme, že tyto obecné podmínky jsou pro nás jako poskytovatele v souladu s §63 Zákona 127/2005 Sb. závazné a výslovně Vás upozorňujeme že tento dokument je důležité si stáhnout pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě. Tyto práva jsou závazná i pro účastníky, kteří jsou mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, pokud tuto skutečnost doložili. Pokud tyto skutečnosti nedoložili, má se za to, že se takového práva zříkají. Tyto informace obsahují i obsah novely zákona o ochraně spotřebitele č. 374/2022 Sb a občanského zákoníku.

Vyplněním nezávazného formuláře v sekci Tarify a Ceny služeb nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů a dáte nám možnost Vás zpětně kontaktovat, abychom Vám v souladu se zákonem zaslali Shrnutí smlouvy  a předvyplněnou smlouvu samotnou, abyste si jí v klidu prostudovali, navrhli změny, nebo doplnění. Návrh smlouvy obsahuje konkrétní pravidelnou cenu za službu, neobsahují však konkrétní náklady na zprovoznění služby samotné, mohou být ovšem účtovány. Samotné náklady sdělí technik před instalací.  Jedná se o vzorově vyplněné dokumenty z naší strany, ze kterých je patrné, jaké má nabízená služba vlastnosti, jaké jsou se zavedením služby spojené náklady, společně s povinostmi plynoucími z §1820 ObčZ.

Z titulu právní obligace uvedené v příloze č. 1 dle § 63 Zákona 127/2005 Sb. a na základě připomínek kontrolní činnosti regulátora definujeme, že rychlost uvedená v nabídce je rychlostí INZEROVANOU, minimální garantovaná rychlost (minimální úroveň kvality  poskytované služby) činí 3/10 INZEROVANÉ. Běžně dosažitelná rychlost je 3/5 INZEROVANÉ rychlosti. Maximální rychlost je dosažitelná v 95 procent času dne. Tyto rychlosti se týkají jak odchozího, tak i příchozího směru. Obecně se má za to, že latence v síti za běžných podmínek průměrně nepřesahuje hodnotu 20ms v horizontu 1 minuty s dosažitelnou hodnotou do 5ms. V případě, že latence dosahuje hodnot kolem 70ms má se za to, že se může jednat o krátkodobé zatížení sítě a pokud latence přesahuje 200mS, jedná se o porušení obvyklého intervalu a rámce přenosu ICMP paketu. Chybovost paketů běžná je v řádu desetin procenta, garantovaná do 5 procent v horizontu 600s. Za běžný výpadek považujeme přerušení služby do 5 minut, ke které typicky na přípojce dochází několikrát do měsíce v rámci údržby a reorganizace putování paketů sítí. Výpadky nad 5 minut považujeme za nekvalitu služby a náleží možnosti reklamace.

Kompletní specifikaci služby (garantované rychlosti, dostupnost a pod.) najdete v dokumentu z dílny Českého telekomunikačního úřadu v podobě Všeobecného oprávnění služeb č. 1 (VO/S-1). V případě, že se rychlost prokazatelně dostane mimo výšeuvedené mantinely, má se obecně za to, že se jedná o výpadek služby. Výpadky služby řeší naše všeobecné podmínky prostřednictví práva reklamovat službu v kapitole 6 a 7, stejně jako mechanismy řešení sporů v kapitole 11

V případě zájmu o naše služby, jejich aktivace podléhá poplatku za zprovoznění služby v lokaci zákazníka, poplatek se vybírá v hotovosti proti pokladnímu a zůčtovacímu dokladu:

  • instalačnímu poplatku, který činí typicky 500Kč, jednorázově při instalaci. 

Poplatek za poskytnutí HW – spoluúčast (má-li účastník k dispozici svůj HW, lze je nakonfigurovat v rámci instalačního poplatku (pro zaměstnance regulace: máme tím na mysli to, že účastník může použít svůj HW, který dodá, pokud bude vhodný)):

  • v případě instalace v místě s pevnou infrastrukturou (optickou, metalickou) 499Kč, spoluúčasti a 1 Kč vratné zálohy, jednorázově při instalaci

nebo

  • v případě instalace služby SRD 1799Kč, spoluúčasti na poskytnutém zařízení a 1 Kč vratné koruny (neplatí zákazníci v místě přítomnosti kabelové infrastruktury (optické, metalické)), jednorázově

Poplatku spoluúčasti na HW náleží výměna zařízení v poruše, pokud k ní dojde po 2 letém standardním garančním intervalu od dodání původního zařízení.

Služby jsou potom poskytovány za pravidelnou platbu v rozsahu objednaného tarifu bez dalších doplňujících poplatků za pronájem hardware, závazků a podobně, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. Pravidelnou platbu zákazník platí na základě dodaného vyúčtování  se splatností 14 dní. 

Smlouva na dodávku služeb se uzavírá na dobu neurčitou, můžete ji tedy kdykoliv, bez sankcí s horizontem typicky 30 dní, zrušit. Službu lze i přerušit s minimální dobou přerušení 30 dní. Po dobu přerušení služby se zákazníkovi účtuje udržovací poplatek 50Kč/měsíčně do doby obnovení služby, nebo jejího ukončení a vrácení poskytnutého HW. Instalační poplatky a spoluúčasti nepodléhají vracení. Náklady spojené s vracením propůjčeného zařízení nese spotřebitel a v případě nevracení zařízení mu bude vyúčtována plná cena HW.

Podmínky týkající se minimálního využívání nebo minimální doby, kterou jsou vyžadovány, aby bylo možné využívat výhod z propagačních akcí budou uvedeny  na smlouvě.

Změna poskytovatele nepodléhá poplatkům. V souladu s §34 ZoEK vyhlašujeme paušální náhradu v rozsahu 100Kč za den v případě zpoždění nebo zneužití postupů změny poskytovatele nebo nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Právo na náhradu škody podle občanského zákoníku v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tím není dotčeno.

Dodaná zařízení v rámci spoluúčasti jsou upravena pro potřeby poskytovatele, nejsou majetkem zákazníka a náleží vrácení. Bezvýhradně.

Spotřebitel a účastník má možnost sledovat stav svojeho účtu pomocí klientského rozhraní na adrese: https://klient.trinactka.net Kde najde veškeré informace o své službě, včetně objemu komunikace, nástrojů k zaručení transparentnosti vyúčtování a sledování úrovně spotřeby,  stavu plateb, nastavení svých údajů a nakládání s nimi, kvalitou služby a podobně

Kliknutím na tlačítko objednat, odešlete nezávazný zájem na vybranou službu a naši pracovníci vás budou kontaktovat s bližšími informacemi. V rámci objednávkového cyklu Vám zašleme kompletní návrh smlouvy, který si v klidu prostudujte. V případě souhlasu a realizace potom projdete všechny detaily, případně je doplníte a podepíšete pomocí elektronických prostředků s naším technikem na místě instalace.

 

 

 

Provozovatelem služby IPTV je:

sledovanitv.cz s.r.o., IČO: 01607910, spisová značka: C 78732 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00, Brno – Královo Pole, IČO: 01607910, seznam provozoven uveřejněn na internetové adrese: www.sledovanitv.cz

 

Provozovatelem služby VoIP je: 

IPEX a.s., IČ: 45021295, DIČ: CZ45021295
se sídlem Praha, Roháčova 1095/77, PSČ 130 00, zapsaná v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16995

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny trinactka.net


 

  

Návrh smlouvy připojení k internetu kompletní

Šablona shrnutí smlouvy (konkrétní šablonu Vám zašleme po vyplnění nezávazného objednávkového formuláře)

Všeobecné podmínky, služby trinactka.net od 1.5.2023,  do 1.5.2023.

Specifikace služby, úplná

Formulář odstoupení od smlouvy